aktuelnosti

OBAVJEŠTENJE o sazivanju godišnje Skupštine dioničara D.D. „ŽITOPROMET“ Brčko

Broj: 270/2020
Datum: 30.10.2020. godine

Na osnovu člana 29. Statuta D.D. „ŽITOPROMET“ za proizvodnju i promet, ul. Industrijska br.3 Brčko distrikt BiH, OPU – broj: 1766/2009, sa izmjenama i dopunama OPU – broj: 1755/2011, OPU – broj: 2787/2013, OPU – broj: 2294/2014, OPU – broj: 71/2017, OPU – broj: 2661/2017 i OPU – broj:2588/2019, a u skladu sa odredbama člana 224. stav 2. Zakona o preduzećima Brčko Distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH br. 49/11 – prečišćen tekst i 11/2020), uprava Društva je dana 31.10.2020. godine objavila sljedeće:

OBAVJEŠTENJE
o sazivanju godišnje Skupštine dioničara D.D. „ŽITOPROMET“ Brčko

I Godišnja Skupština dioničara D.D. „ŽITOPROMET“ Brčko saziva se za dan 02.12.2020. godine sa početkom u 14:00 časova, u prostorijama D.D. „ŽITOPROMET“ Brčko, ul. Industrijska br. 3.

Za godišnju Skupštinu Društva utvrđen je sljedeći DNEVNI RED:

1. Odluka o izboru predsjedavajućeg Skupštine, dva ovjerivača zapisnika, zapisničara i odbora za glasanje od 3 člana;
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa zasjedanja godišnje Skupštine dioničara održane dana 16.12.2019. godine;
3. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za period 01.01. do 31.12.2019. godine, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora;
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva u 2019. godini, u skladu sa zakonom;
5. Donošenje odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora DD „ŽITOPROMET“ Brčko;
6. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora DD „ŽITOPROMET“ Brčko;
7. Donošenje odluke o izboru nezavisne revizorske kuće;
8. Odluka o usvajanju izvještaja o bitnim događajima.

II Za Godišnju skupštinu Društva su utvrđeni sljedeći prijedlozi odluka:

1. Predlaže se da skupština usvoji prijedlog za izbor predsjedavajućeg Skupštine, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i 3 člana Odbora za glasanje, a u skladu sa članom 31. Statuta D.D. „ŽITOPROMET“ Brčko;
2. Predlaže se da skupština usvoji zapisnik sa zasjedanja godišnje Skupštine dioničara D.D. „ŽITOPROMET“ Brčko, održane dana 16.12.2019. godine;
3. Predlaže se da skupština usvoji Godišnji izvještaj o poslovanju D.D. „ŽITOPROMET“ Brčko, za period 01.01. do 31.12.2019. godine, koji uključuje finansijski izvješaj i izvještaj revizora;
4. Predlaže se da skupština donese odluku o pokriću gubitka D.D. „ŽITOPROMET“ Brčko ostvarenog u 2019. godini, na osnovu prijedloga uprave, te dostavljenog mišljenja i prijedloga nadzornog odbora Društva.
5. Predlaže se da skupština usvoji odluku o razrješenju Suljkanović Ševala kao člana Nadzornog odbora zbog isteka mandata.
6. Uvažavajući zakonske obaveze Društva, predlaže se da Skupština usvoji odluku kojom se imenuje Suljkanović Ševal kao član Nadzornog odbora Društva;
7. Predlaže se da Skupština donese odluku o izboru nezavisne revizorske kuće koja će vršiti ispitivanje godišnjeg finansijskog izvještaja za 2020. godinu;
8. Predlaže se da skupština usvoji izvještaj o bitnim događajima u kome uprava Društva informiše skupštinu dioničara o bitnim i značajnim događajima za poslovanje emitenta D.D. »ŽITOPROMET« Brčko u prethodnom periodu.

III Podnošenje prijedloga za izmjene Dnevnog reda i/ili prijedloga odluka

Pravo učešća na skupštini imaju registrovani dioničari, koji se nalaze na listi dioničara D.D. „ŽITOPROMET“ Brčko, 30 dana prije zakazanog dana zasjedanja skupštine.

Dioničari mogu ostvarivati svoja glasačka prava u skladu sa nominalnim iznosom dionica, lično ili putem punomoćnika.

Dioničar ili grupa dioničara ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda, najkasnije deset dana od dana objavljivanja obavještenja o održavanju skupštine uz obrazloženje u prilogu takvog prijedloga i uz izjavu kojom se potvrđuje da će taj dioničar iznijeti prijedlog na skupštini.

Prijedlozi se dostavljaju neposredno, preporučenom poštom na adresu društva: Brčko, Industrijska 3, ili putem email-a na adresu: info@zitoprometbrcko.com

IV Kvorum, ovlašćeni učesnici, uslovi učešća, registracija za učešće i način glasanja na godišnjoj Skupštini dioničara

1. Kvorum potreban za održavanje skupštine je utvrđen u skladu sa zakonom.
2. Pravo učešća u radu i odlučivanju skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara.
3. Dioničar, odnosno punomoćnik, dužan je podnijeti odboru za glasanje pismenu prijavu za učešće u radu skupštine, zajedno sa kopijom isprave za ličnu identifikaciju, najkasnije tri dana prije gore navedenog datuma održavanja skupštine, neposredno ili preporučenom poštom na adresu D.D. „ŽITOPROMET“ Brčko, ul. Industrijska br. 3.
4. Punomoć se daje u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara i punomoćnika, i dostavlja se u Društvo neposredno predajom ili putem preporučene pošte, a najkasnije u roku za podnošenje prijave za učešće u radu skupštine.
5. Podnosiocu prijave ovlaštena osoba u ime odbora za glasanje će izdati potvrdu o registraciji za učešće u radu skupštine.
6. Dioničar, odnosno punomoćnik, dužan je, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak rada skupštine, u prostoriji određenoj za održavanje skupštine, predati potvrdu o registraciji, uz obavezno predočenje isprave za ličnu indentifikaciju.
7. Glasanje na skupštini se vrši putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.
8. Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću opcije „ZA“, „PROTIV“ ili „UZDRŽAN“, koje se nalaze uz prijedlog odluke.

V Uvid u isprave i materijale za skupštinu Društva

Počev od prvog narednog dana nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine, dioničar, odnosno punomoćnik, ima pravo izvršiti uvid u:
1. Listu dioničara Društva,
2. Statut Društva sa svim izmjenama i dopunama,
3. Prijedloge odluka i druge isprave koje se odnose na prijedloge odluka, uvrštene u dnevni red skupštine.

Za omogućavanje uvida u predmetne materijale odgovoran je pravni referent, koji nije ovlašćen i odgovoran za obrazloženje niti tumačenje isprava i materijala za skupštinu.

Uprava D.D. „ŽITOPROMET“ Brčko