aktuelnosti

OBAVJEŠTENJE o sazivanju godišnje Skupštine “BIMAL” dioničko društvo za proizvodnju ulja ul. Bijeljinska br. 9, Brčko distrikt BiH

Broj: 265/21
Datum: 17.11.2021. godine

Na osnovu člana 22. i 23. Statuta “BIMAL” dioničko društvo za proizvodnju ulja ul. Bijeljinska br. 9, Brčko distrikt BiH OPU – broj: 1032/09 – prečišćeni tekst, sa kasnijim izmjenama i dopunama, a u skladu sa odredbama člana 224. stav 2. Zakona o preduzećima Brčko Distrikta BiH (Sl. glasnik Brčko distrikta BiH br. 49/11, prečišćeni tekst i 11/2020) Generalni direktor Društva je dana ¬¬18.11.2021. godine objavio sljedeće:

OBAVJEŠTENJE
o sazivanju godišnje Skupštine “BIMAL” dioničko društvo za proizvodnju ulja ul. Bijeljinska br. 9, Brčko distrikt BiH

I Godišnja Skupština dioničara “BIMAL” dioničko društvo za proizvodnju ulja ul. Bijeljinska br. 9, Brčko distrikt BiH saziva se za dan 21. decembra 2021. godine sa početkom u 12:00 časova u prostorijama „BIMAL“ d.d. u Brčkom, ul. Bijeljinska br. 9.

Za godišnju Skupštinu Društva utvrđen je sljedeći DNEVNI RED:

1. Odluka o izboru predsjedavajućeg Skupštine, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i Odbora za glasanje od 3 člana;
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa zasjedanja godišnje Skupštine dioničara održane dana 02.12.2020. godine;
3. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za period 01.01. do 31.12.2020. godine, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora;
4. Donošenje odluke o rasporedu dobiti i načinu upotrebe dobiti društva ostvarene po godišnjem izvještaju o poslovanju društva za 2020. godinu;
5. Donošenje odluke o isplati dividendi iz akumulirane/zadržane dobiti društva;
6. Donošenje odluke o odobravanju sticanja udjela u privrednom društvu BEČEJKA d.o.o. Bečej;
7. Donošenje odluke o izboru nezavisne revizorske kuće;
8. Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o bitnim događajima.

II Za Godišnju Skupštinu Društva su utvrđeni sljedeći prijedlozi odluka:
1. Predlaže se da skupština usvoji prijedlog za izbor predsjedavajućeg Skupštine, zapisničara, 2 ovjerivača zapisnika i 3 člana Odbora za glasanje, a u skladu sa članom 33. Statuta „BIMAL“ d.d. Brčko distrikt BiH.
2. Predlaže se da skupština usvoji zapisnik sa zasjedanja godišnje Skupštine dioničara „BIMAL“ d.d. Brčko distrikt BiH, održane dana 02.12.2020. godine.
3. Predlaže se da skupština usvoji Godišnji izvještaj o poslovanju „BIMAL“ d.d. Brčko distrikt BiH, za period 01.01. – 31.12.2020. godine, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora.
4. Predlaže se da skupština donese odluku o raspodjeli dobiti društva „BIMAL“ d.d. Brčko distrikt BiH, na osnovu prijedloga uprave, te dostavljenog mišljenja i prijedloga nadzornog odbora Društva.
5. Predlaže se da skupština donese odluku o isplati dividendi iz akumulirane/zadržane dobiti društva „BIMAL“ d.d. Brčko distrikt BiH, na osnovu prijedloga uprave, te dostavljenog mišljenja i prijedloga nadzornog odbora Društva.
6. Predlaže se da skupština donese odluku kojom se BIMAL d.d. Brčko distrikt BiH odobrava sticanje udjela u privrednom društvu BEČEJKA d.o.o. Bečej;
7. Predlaže se da Skupština donese odluku o izboru nezavisne revizorske kuće koja će vršiti ispitivanje godišnjeg finansijskog izvještaja za 2021. godinu;
8. Predlaže se da skupština usvoji izvještaj o bitnim događajima u kome uprava Društva informiše skupštinu dioničara o bitnim i značajnim događajima za poslovanje emitenta »BIMAL« d.d. Brčko distrikt BiH u prethodnom periodu.

III Podnošenje prijedloga za izmjene Dnevnog reda i/ili prijedloga odluka
Pravo učešća na skupštini imaju registrovani dioničari, koji se nalaze na listi dioničara „BIMAL“ d.d. Brčko distrikt BiH 30 dana prije zakazanog dana zasjedanja skupštine.
Dioničari mogu ostvarivati svoja glasačka prava u skladu sa nominalnim iznosom dionica lično ili putem punomoćnika.

Dioničar ili grupa dioničara ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda, najkasnije deset dana od dana objavljivanja obavještenja o održavanju skupštine uz obrazloženje u prilogu takvog prijedloga i uz izjavu kojom se potvrđuje da će taj dioničar iznijeti prijedlog na skupštini.
Prijedlozi se dostavljaju neposredno, preporučenom poštom na adresu Društva: Brčko, Bijeljinska 9, ili putem email: info@bimaldd.com.

IV Kvorum, ovlašteni učesnici, uslovi učešća, registracija za učešće i način glasanja na godišnjoj skupštini dioničara
1. Kvorum potreban za održavanje skupštine se utvrđuje u skladu sa zakonom.
2. Pravo učešća u radu i odlučivanju skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara.
3. Dioničar, odnosno punomoćnik, dužan je podnijeti Odboru za glasanje pismenu prijavu za učešće u radu skupštine, zajedno sa kopijom isprave za ličnu identifikaciju, najkasnije tri dana, prije gore navedenog datuma održavanja skupštine, neposredno ili preporučenom poštom na adresu „BIMAL“ d.d. Brčko distrikt BiH, ul. Bijeljinska broj 9.
4. Punomoć se daje u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara i punomoćnika, i dostavlja se u Društvo neposredno predajom ili putem preporučene pošte, a najkasnije u roku za podnošenje prijave za učešće u radu skupštine.
5. Podnosiocu prijave ovlaštena osoba u ime odbora za glasanje će izdati potvrdu o registraciji za učešće u radu skupštine.
6. Dioničar, odnosno punomoćnik, dužan je, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak rada skupštine, u prostoriji određenoj za održavanje skupštine, predati potvrdu o registraciji, uz obavezno predočenje isprave za ličnu indentifikaciju.
7. Glasanje na skupštini se vrši putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.
8. Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću opcije „ZA“, „PROTIV“ ili „UZDRŽAN“, koje se nalaze uz prijedlog odluke.

V Uvid u isprave i materijale za skupštinu društva
Počev od prvog narednog dana nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine, dioničar, odnosno punomoćnik, ima pravo izvršiti uvid u:
1. Listu dioničara Društva.
2. Statut Društva sa svim izmjenama i dopunama.
3. Prijedloge odluka i druge isprave koje se odnose na prijedloge odluka, uvrštene u dnevni red skupštine.

Za omogućavanje uvida u predmetne materijale odgovoran je sekretar Društva, koji nije ovlašten i odgovoran za obrazloženje niti tumačenje isprava i materijala za skupštinu.

Generalni direktor
Ilija Studen s.r.